Előző
Következő
új cikk

Szép szó

Nagy Imre és nem Kádár János

Népszava|2012. aug 25. 08:30
[A+ A-]
2012. június 16-án a Demokratikus Koalíció elnöke, Gyurcsány Ferenc, és alelnöke, Niedermüller Péter fontosnak tartotta a címben foglalt választását szóban és írásban deklarálni, indokolni, ám a magyar közélet nagy része hallgatott.
A kormányoldal tendenciózusan jutott oda, hogy idén Nagy Imre szobrának áthelyezését is megszellőztette, a demokratikus ellenzék többi pártelnöke pedig tartózkodó hallgatásba burkolódzott. A vita résztvevői között is akadnak, akik kényszeredetten szólnak hozzá. A Kádár mellett kardoskodó Szentgyörgyi Zsuzsa időszerűtlennek és sokadrangúnak nevezte a téma felvetését, a Nagy Imre mellett lándzsát törő Marton László pedig parazitaságnak bélyegzi a témaválasztást. A Kádár Jánossal illetve Nagy Imrével foglalkozó történészek, mint Varga László, Huszár Tibor, Rainer M. János, stb. hallgatnak.

Gyurcsány Ferenc és Niedermüller Péter röviden indokolták, hogy miért Nagy Imre mellett állnak: "Egyben pedig vállalnia és következetesen képviselnie kell azt az erkölcsi és politikai bátorságot, amelyet Nagy Imre testesített meg 1956-ban. Hiszen mi morális alapokon nyugvó, közös értékeket megjelenítő, nyitott, felelősséget vállaló, a társadalmi csoportok egymás iránti szolidaritására épülő Magyarországot akarunk építeni." Csernok Attilát, illetve Szentgyörgyi Zsuzsát ez inkább ellenkezésre késztette. Csernok inkább Kádár János emlékezetét védte és nem Nagy Imrét pocskondiázta. Szentgyörgyi Zsuzsa írásának Nagy Imrét célzó mondatai annyira távol állnak a közismert tényektől, hogy cáfolását nem tartom érdemlegesnek. Írásom célja sokkal inkább a Népszava érdeklődő olvasójának a címbeli választás vonatkozásában támpontot adni.

1956-58-as időszakban a Nagy-Losonczy-csoport vonatkozásában Kádár Jánosra hatottak kényszerek, és voltak szabadon választható alternatívái. Ezek alakulását fogom sorra venni, mert véleményem szerint erkölcsi megítélésének ez a sarokpontja.

Hogyan vált Kádár János Nagy Imre, Gimes Miklós, Maléter Pál kivégeztetőjévé?
Tény, hogy 1957 elején a Nagy-Losonczy-ügy vizsgálatának első harmadában Kádárra gyűjtöttek terhelő adatokat a sztálinizmus revansra éhes magyar hívei, de azt is tudjuk, hogy 1958-ban közvetlenül már nem tudtak kicsikarni halálos ítéletet.
Tény, hogy 1958 februárjában, illetve azt követően Nagy Imre és társai halálát nem várta el Hruscsov. A vonatkozó dokumentum olvasható többek közt Huszár Tibor legutóbbi Kádár-életrajzában.

Kádár János 1951-es perének és az 1958-as Nagy Imre pernek összefüggését ma még alig tárta fel a szakirodalom. A Kádár-per, amit a Rajk-per mellett, feledhető momentumnak vélnek napjaink felületesebb történészei, Kádár János számára elsőrendű tapasztalat volt. Pere megszabta viszonyát mind a szovjet vezetéshez, Rákosihoz, az ÁVH tisztjeihez, illetve pertársaihoz és Nagy Imréhez. Ha Kádár Jánosként empatikus nézetből végiggondoljuk a jól ismert eseményeket, és ebből közelítjük meg a forradalom vezetői elleni megtorlást, akkor három megállapítással kell kiegészítenünk az eddigi ismereteinket.

1.) A Nagy Imre perben eljáró különleges-csoport összetételét, felhatalmazását, tevékenységét nem Kádár János határozta meg.

2.) Losonczy Géza vizsgálati fogságban elszenvedett halála determinálta Nagy Imre halálra ítélését.

3.) A Kádár-per,és Nagy Imre-per közös terheltjeinek börtönítélete arra utal, hogy Kádárnak volt befolyása az ítéletekre, és az egykori pertársainak sorsát enyhítette.


Kádár és a volt ÁVH-sok viszonya a Nagy Imre per idején

A Nagy Imre per megértéséhez nem csak azt kell tudni, hogy a snagovi csoportnak, jelentős része (Donáth Ferenc, Losonczy Géza, Haraszti Sándor, Ujhelyi Szilárd) a Kádár-per vádlottja is volt. De azt is figyelembe kell venni, hogy a különleges csoport vezetője Rajnai Sándor, aki a snagovi letartóztatástól kezdve a Nagy Imre-per teljes hosszában az ügy gazdája volt; az 1951-es Kádár-perben is kihallgató volt. A két per kihallgatóinak személye további három fő vonatkozásában egyezett.

Ez a tény döntő jelentőségű. Az 1951-es Kádár-per másod-, harmad-, negyedrendű vádlottja a rehabilitációs eljárást követően, két év múlva, az államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vádjával a Nagy Imre perben ismét börtönbe került. Ez Kádár János rehabilitálására is a gyanú árnyékát vetette. Azt a gyanút, hogy ha rosszul ítélték meg Donáth Ferencet, Haraszti Sándort, Losonczy Gézát, akkor tévedtek-e Kádár János rehabilitációja kapcsán is? Sztálin halála után az ÁVO-ból Farkas Mihály, Péter Gábor, Farkas Vlagyimir, Keleti Márton már 1957-ben börtönben ültek. Nem aggódhatott-e Rajnai a saját és a volt AVO-s felettesei sorsáért is? Mindezt nyilván Kádár János is végig gondolta. (A későbbi paktum ki is hozta az AVO-s vezetőket pár hónap alatt a börtönből.)

Mindebből kézenfekvő, hogy Rajnai Sándor aligha volt Kádár János bizalmasa és választottja. Személye az 1951-es vizsgálatot idézte meg Kádár Jánosban. Rajnain keresztül a sztálinisták figyelő tekintetét érezhette magán és Nagy Imréhez illetve volt pertársaihoz fűződő kapcsolatán. Rajnai személyét feltehetőleg Moszkvából jelölték ki, közvetlen felettese Biszku Béla belügyminiszter volt. Biszku szintén ápolt közvetlen kapcsolatot moszkvai körökkel, ismert, hogy Kádár nélkül is járt Moszkvában e periódusban. Kádárnak ezt kénytelen-kelletlen tudomásul kellett vennie. Rajnai további életútja is igazolja, hogy Moszkva embere volt. Rajnai ebből aligha csinált titkot a különleges csoportja előtt. 1957 május 18-án készült el az első "összefoglaló jelentés" a BM, ORFK, II. Főosztály; Vizsgálati Osztályán.

Ebből idézem a beszédes mondatot: "Nagyon hiányzik a vizsgálat eredményes folytatásához az, hogy azok az elvtársak, akik az ellenforradalmi események ideje alatt bizonyos posztokban vezető beosztásban voltak és az ellenforradalmi csoport tagjainak áruló tevékenységéről személyes tapasztalatokat szereztek, nem írták le visszaemlékezéseiket és így sok kérdésben csak az őrizetesek vallomására van utalva a vizsgálat." A nyilvánvalóan Kádár Jánosra is vonatkozó kihallgatási igény írásba foglalása Biszku részére, tudtával, jóváhagyásával történt.

Csontváz a szekrényben

Hruscsovék szemében a Nagy Imre csoport, mely 1956 őszén még kiemelkedően fontos volt, 1957 nyarától fokozatosan elvesztette jelentőségét. A per 1957 őszi elhalasztásától kezdve a nemzetközi porondon egyre terhesebbé vált. Eközben 1957 december 21-én a vizsgálatba belehalt Losonczy Géza volt államminiszter.

Biszkunak, Rajnainak a Kádárt fenyegető ambíciójára mindkét tény megsemmisítően hathatott. Losonczy betegségének figyelmen kívül hagyása, a súlyos mentális és szomatikus állapota ellenére orvosi ellátás nélkül hagyása, az akkori jogszabályokat is sértette. Losonczy Géza halálával Péter Gábor rabosításának rémképe kísérthette meg Rajnait. 1957. december 21-től kezdve Kádár kegyéből élt. A Rajnait mozgató moszkvai névtelenek is, Biszku is gesztust kapott, amikor Kádár kijelentette, hogy Losonczy Géza vonatkozásában minden törvényes volt. Kádár ekkor ki is került a célkeresztjükből.

Azonban 1957 december 21-től kezdve egy volt miniszter halálának elfogadhatatlan körülményeit csak Nagy Imre halálos ítéletével tehette értelmezhetővé. Kádár Losonczy halálával - átmenetileg - megszabadult az utána kajtató sztálinista AVO-s fenyegetéstől, de ettől kezdve nem érhette be kevesebbel, mint Nagy Imre halálos ítéletével.

Kádár felelősségének titka a Nagy Imre per vonatkozásában

Miért nem lehetett Losonczy Géza halála után a Rajnai-féle különleges csoportnak működését törvénytelennek kimondani? Miért nem tett a törvényesség felé lépést Kádár János egykori pertársa halálakor, egykori kihallgatóival szemben? A válasz csak az lehet, hogy Rajnai Sándor/Biszku Béla moszkvai kapcsolatainak nagy súlya volt. Kádár számára a Rajnaival való kiegyezés is elégséges volt, feltehetőleg azért, mert:

1) annyira nyomasztotta őt a december 21. előtti viszony a moszkvai kapcsolattal rendelkező AVO-s csoporttal.

2) Nem mérlegelte, hogy Losonczy Géza halálával nem lehet elszámolni. Az egykori pertársa halálának jelentőségét csak Nagy Imre és mások kivégzésével lehet jelentékteleníteni, törvényes látszatúvá tenni.

3.) Nem számolt azzal, hogy Hruscsov kegyelmet fog javasolni Nagy Imréék számára, és neki a forradalmat eltiprók helyett, azok nagylelkűségével szemben kell a kegyetlen helytartó szerepét eljátszania.

Kádár olyan Laokon volt, aki a sztálinista kígyóval való küzdelmében maga is kígyóvá vált. Három dátum: 1956 november 2; Kádár átállása, 1957. december 21; Losonczy Géza halála a börtönben, 1958. június 15; Nagyék ítélete fémjelzi Kádár János erkölcsi lejtőjét. A két korábbi, egyre gyávább tettek Nagy Imre életben hagyását is ellehetetlenítették.

Az élet meghagyására kiterjedő, korábbi bajtársi és pertársi szolidaritás így csupán Donáthra, Harasztira, Ujhelyi Szilárdra korlátozódott, a Kádárt 1954-ben a cellájából kiszabadító Nagy Imrét feláldozta.

Bár lehet a további három évtizedet ilyen-olyan szempontok szerint mérlegelni, tény, hogy Kádár akaratából szabad választások a létező szocializmusban nem voltak. Így nincs, ami felmenthetné Kádárt magát a fentebb leírt emberáldozat erkölcsi alapú politikai ódiuma alól. Álláspontom, hogy a Gyurcsány-Niedermüller féle etikai konzekvencia a helyes.

Lájkoljon minket a Facebook-on is!

Hozzászólások (42)

A hozzászóláshoz .

kintornas 2012.08.31. 19:24
Nagy Imre a szocialista vagyont széjjelhordó, újgazdagok védőszentje. Kádár pedig a proletároké. Kár is ezen tovább vitatkozni.
Mellesleg Vologya, ha megélte volna, kiütést kapna Gyurcsányék vadkapitalizmusától. Világ életében kommunista volt. Abszurd módon, a feudálkapitalista restauráció mártírjainak a többsége is.
Ennek a kacifántos okfejtésnek a célja, nyilvánvalóan az ezredvég disznóságainak törvényesítése, és elfogadtatása a magyar társadalommal. Ép ésszel, oltári egy sületlenség. De a következményei brutálisak.
wantirna 2012.08.31. 18:37
Kedves corsac!
Számodra sokminden jelent újdonságot. Szerényen tanulhatsz belőlük fokozatosan. Láthatod, hogy nem zúdítok rád egyszerre sokat. Most csak ennyit:

Robert Wilton: The Last days of the Romanovs (A romanovok utolsó napjai) című könyvében, a 81-83-ik oldalakon találom:
Az oroszokból álló belső őrséget lecserélte az új parancsnok, Jankel Jurovszkij, egy Szibériába száműzött zsidó fia. Magával hozott egy tíz tagú csoportot, „letteket”- ahogy az oroszok hívták őket. Ezek valójában nem lettek voltak, hanem magyarok, néhányuk valójában elmagyarosodott németek. (A külső őrség orosz maradt, a járókelők megtévesztésére.)
Mivel a lettek alkották a gerincét a szovjetek idegen zsoldosainak, ezért bármely nem-orosz vörösgárdista letté vált az oroszok szemében. Jurovszkij maga is egy idegen nyelven beszélt hozzájuk. Ő az oroszon kívül csak jiddisül és németül tudott.

Az ottmaradt papírok között találtak egy befejezetlen levelet, melyet magyarul írtak, de amelyről megállapították, hogy nyilvánvalóan egy némettől származott, mert a főneveket nagybetűvel kezdte, alkalmazott néhány gót betűt és kiugró nyelvtani hibákat vétett, amelyek egy magyartól nem várhatók el.

Wilton folytatja: A „lettek” közül egy másik még beszédesebben bizonyította nemzetiségét. A cári család meggyilkolása előtti napon az egyik géppuskás belső őr a következő felírást ceruzázta az Ipatyev ház falára:
Verhás András
Őrségen 1918 VII / 15
Mellette oroszul is megpróbált emléket hagyni, de nem tudta jól betűzni az orosz „karaul” szót.

Ugye nem kell ehhez angol, francia vagy német kommunista.
tovaris 2012.08.31. 16:46
[corsac] [2012.aug.30. 23:45]

Ez egy HPCS, ne állj vele szóba...
corsac 2012.08.30. 23:45
[wantirna] [2012.aug.30. 23:25]
...Ezzel bizonyítottad tökéletes tudatlanságodat is. Csak egy példa: a cári család kiírtásáért felelősök között többségben voltak a nem-oroszok....

Nahát! Most el kell ismernem, hogy tényleg tudatlan seggfej vagyok!
Nem hittem volna, hogy a cári családot az angol Munkáspárt képviselői, a Francia Kommunista Párt, a német Kommunista Párt, és persze az USA kommunista pártjának tagjai lőtték agyon!
Számomra mindez nagy újdonságot jelent!
Ki hitte volna, hogy ilyen dolgokra vetemedtek ezek a nyugati demokráciában edződött szervezetek?
wantirna 2012.08.30. 23:25
Kedves corsac!
Azt írod: "Rámutattam arra, hogy Ön által felhozott emberek lehet, hogy "kommunisták" voltak, de egyszersmind oroszok is."

Ezzel bizonyítottad tökéletes tudatlanságodat is. Csak egy példa: a cári család kiírtásáért felelősök között többségben voltak a nem-oroszok. ( A kutyájukat lehet, hogy orosz lőtte le.)

Másrészt egy kommunista tettnél mellékes, hogy az a kommunista még micsoda mellette.
Tudod, magadon is segítenél, nem csak rajtunk, ha emelnéd a szinvonaladat világos gonsdolkodásban.
tovaris 2012.08.30. 15:14
[stratocaster] [2012.aug.29. 16:18]

Az!
corsac 2012.08.29. 23:17
[wantirna] [2012.aug.29. 12:21]

Hahahahaha....!
Én megtanultam logikusan gondolkozni, és marhára mulattat, amikor mások ezen a téren csak egy csimpánz tehetségét mutatják fel!
Rámutattam arra, hogy Ön által felhozott emberek lehet, hogy "kommunisták" voltak, de egyszersmind oroszok is. És arra is rámutattam, hogy az oroszoktól nem idegenek a merényletek. Ahogy a kommunista idők előtt és után is vannak rá példák a politikai életben. Hány, de hány cár halt erőszakos halált már akkor, amikor még nem is vették szájukra a népek a kommunizmus igéjét!
Tehát a módszer a következő: ki kell szűrnünk az orosz hatást - amely mételyezett a merényletekkel - a kommunista módszerek közül. Tehát soroljon fel olyan "kommunista merényletszervezőket", akik nem oroszok. Teszem azt franciák, angolok vagy amerikaiak. Természetesen ki kell szűrni azokat is, akik csak a kommunista címkét viselik, de valójában az anarchista tanok elkötelezettjei voltak. Az anarchisták ugyanis - szemben a kommunistákkal - a terror cselekményeket mint eszközt alapvető eszközként hirdették.
Hmmm....
Hány ilyen "kommunista merényletszervezőt" tud felmutatni?
Hány olyan ember van, aki vegytisztán kommunista és egyben merényletszervező is?

Ez már csak így megy!
Ha a citromos teám elég édes, akkor nem azt fogom mondani, hogy a benne lévő citrom miatt édes. Az bizony savanyú, és a cukor az, amelyik megédesíti. Ennek egyszerűen verifikálható módszere, hogy csak citromot facsarok bele, és nem teszek bele cukrot. És savanyúbbnak találom, ha több citromot facsarok bele. Ergo: nem a citrom miatt lesz édes a tea.
Ugyanígy nem lehet azt állítani, hogy azért merényletszervező valaki, mert kommunista. Csak akkor lenne ez igaz, ha minden kommunista tevékenység során ki tudnánk mutatni a merényletszervezőket. De az inkriminált egyének nem annyira kommunisták, mint inkább oroszok voltak. Azok az oroszok, akik megölték III.Péter cárt, I. Pál cárt, II. Sándor cárt, vagy éppen Raszputyin elleni merényletet is említhetném. És ezek az esetek csak a jéghegy csúcsát jelentik. Egy orosz számára a merénylet "haladó népi hagyomány". De akkor miért kell lekommunistázni ... egy ízig-vérig orosz embert? A cukor soha nem lesz citrommá!
stratocaster 2012.08.29. 16:18
[corsac] [2012.aug.28. 08:21]


Vigyázat P.P.P.-ürülék!!!
wantirna 2012.08.29. 12:21
Kedves corsac!
Azt írod: "Hogy kommunista merényletszervező?
Ez jó!
Ugyanis ilyen állatfajta nem létezik!"

Akkor hogyan halt meg az utolsó cári család, Szergej Kirov, Szolomon Mikhoelsz, Lev Trotsky (Bronstein), Ignace Reiss (Poretsky), és még sokan mások?

Könyvajánlat:
Pavel Sudoplatov and Anatoli Sudoplatov: Special tasks, the Memoirs of an Unwanted Witness - a Soviet Spymaster (Különleges feladatok, egy nemkivánatos szemtanú, egy szovjet kémfőnök emlékiratai), Little, Brown and Co., 1994

Vasili Mitrokhin and Christopher Andrew: The Sword and the Shield, The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB (A kard és a pajzs, a Mitrokhin levéltár és a KGB titkos története), Basic Books, 1999

Vasili Mitrokhin and Christopher Andrew: The World wwas Going our Way, the KGB and the Battle for the Third World (A világ a nyomunkat követte, a KGB és a harmadik világért folyó csata), Basic Books, 2005

Billy 2012.08.28. 17:15
A a! Kádár János és nem Nagy Imre!
corsac 2012.08.28. 08:21
[wantirna] [2012.aug.27. 17:05]

Hogy kommunista merényletszervező?
Ez jó!
Ugyanis ilyen állatfajta nem létezik!
Viszont az orosz történelemben a merénylet bevett szokássá vált. A robbantások és egyéb merényletek nem kommunista, hanem orosz hagyományt követnek. Mégpedig elég régi hagyományt, ami a palotaforradalmakból és más hasonló esetekből váltak általánossá. Egy cárt megölni? Ugyan már, ennek olyan régi hagyománya van ebben a barbár országban, hogy nem is lehet felsorolni az összeset. Nagy Katalin is megölette a saját férjét, aztán ő maga ült a trónra. Nem ez volt az első eset, és nem is az utolsó.
És ez a hagyomány ma is tovább él, ami nem a kommunista múlt maradványa, hanem máig élő politikai hagyomány az orosz létszféfában.

Engels levele Eduard Bernsteinhez, 1887.május.5.
-----------------------------------------------------------------------
Az oroszokkal kapcsolatban most egy olyan pontot kell hangsúlyozni, amelyet mindenütt hiányolok. Az egész európai reakció fel van háborodva a nihilista fejedelemgyilkosságon és kivált a dinamit használatán, mégpedig különösen az orosz forradalmárok ellen lármázik, és követeli kiadatásukat Oroszországnak, ami bizonyos sikerrel jár még Amerikában is.
Mit tesz azonban az orosz kormány? Szófiában megdönteti Alex. Battenberget, s ha eközben nem lőtték őt agyon, azt csak saját lagymatagságának köszönheti. Bukarestben gyilkossági kísérleteket hajtat végre bolgár prefektusok ellen. És végül kb. 4 héttel ezelőtt Szófiában DINAMITBOMBÁT dobat Popov őrnagy házára - ez ott a parancsnok vagy valami hasonló. Az orosz kormány tehát mindazt, amit a nihilisták szemére vet - és ami miatt kiadatásukat követeli, mint közönséges bűnözőkét -, Ő MAGA MEGTESZI közismert bulgáriai ügynökei révén. Nekünk azt kell követelnünk, hogy e specifikusan orosz eljárási módok tekintetében forradalmárokat és kormányt egyenlő mértékkel mérjenek. Ezt már elég általánosan érzik az emberek, de fontos, hogy kimondjuk, mégpedig elég hangosan.

És akkor nézz utána Jevno Azef élettörténetének, ami egy szép példája ezen orosz politikai hagyományoknak.
És mire is használták fel az Azef-hez hasonló embereket az Ohrana irányítói, he?
Vajon a nyugat-európai kommunisták ugyanezt csinálják? Ja, hogy nem!? Mert ők nem oroszok?! De akkor miért kell leoroszozni a kommunistákat? Azt a hazugságot akarod terjeszteni, hogy minden kommunista moszkovita?
wantirna 2012.08.27. 17:05
Kedves stratocaster!
Nagyon finnyás vagy. Neked már a legvéresebb kezű kommunista merényletszervező, Pavel Sudoplatov is idézhetetlen?

Ha már a nemzetközi merényleteknél tartunk, idézem Ormos Mária véleményét arról, hogy a szovjetek ebben is túltettek a németeken: "Az is mérlegelést kíván, hogy a meglehetősen változatos náci módszerek körében az egyéni titkos politikai gyilkosság nem volt ismeretes."
Forrás:Magyarország a két világháború korában, 1914-1945, csokonai kiadó, 1998, 230.old.
stratocaster 2012.08.27. 09:49
Sajnos módosítanom kell korábbi álláspontom. Mint ismeretes, az ausztráliai földrészen számos olyan élőlény található, amely sehol másutt a világon (pl. kacsacsőrű emlős, kenguru stb.). Egy részük külcsinre is egyfajta mutációnak tűnik. Nevezett firkáló, pontos meghatározása: papagájtollú provocatoricus patkányikusz (röviden P.P.P.). Mivel tévedésem a hullámos papagájok jogos felháborodását váltotta ki (és lelkiismeretem is így diktálta) e módosítást itt közzétettem, és egyúttal bocsánatot kérek a papagájoktól éppúgy, mint más állatoktól. Tehát a nevezett mutáns biológiai lény pontos neve: papagájtollú provocatoricus patkányikusz (P.P.P.)...
wantirna 2012.08.27. 09:14
Nagy Imréről idézem Pavel Sudoplatov: Special Tasks, the Memoirs of an Unwanted Witness – a Soviet Spymaster (Különleges megbízások, egy kémfőnök, egy nemkívánt szemtanú emlékiratai), Little Brown and Co., 1994 című könyvét:

“Berijának tervei voltak a magyar veztés átalakítására is. Nagy Imrét javasolta miniszterelnöknek. Mivel Nagy az 1930-as évek óta főfoglalkozású NKVD ügynök volt, Vologya fedőnévvel, akinek a szolgálatai nagyon értékeseknek minősültek. Beria elképzelése az volt, hogy Nagy, mint az ő embere, kerüljön kulcspozícióba a magyar vezetésben. Nagy hajlana a Moszkvából jövő instrukciókra.” (367.old.)

Eredetiben:
“Beria also had plans to reshuffle the Hungarian Leadership. He put forward Imre Nagy as a candidate for prime minister. Since the 1930s Nagy had been a full-time NKVD agent, code-named Volodya, whose services were considered highly valuable. Beria’s idea was to have Nagy, his own man, in key position in the Hungarian leadership. Nagy would be amenable to instructions from Moscow.” (p.367)


corsac 2012.08.27. 08:30
Elég döcögős írás.
Abból a ki nem mondott tézisből építkezik, hogy Nagy Imre 56-os ténykedése minden bűn nélkül való. Abból, hogy az ellene felhozott vádak - amiket a tárgyalás során visszautasít - egytől egyig hamisak. És még inkább az az egész írásának a kiindulópontja, hogy Kádár mindennek a tudatában volt és ezen platformról engedte a pert folyni a maga útján.
Ez tehát a fundamentum.
Aztán jönnek a kisebb anekdoták, amiből le lehet vezetni bizonyos gondolatokat, stb.
És a végén kijelenti azt, amit már eleve feltételez, bár ki nem mond - Kádár erkölcsi hulla amiatt, mert a szeplőtelen Nagy Imrét veszni hagyta.
Ha... akkor...
Ha Kádár azt hitte Nagy Imréről, hogy szeplőtelen az 56-os események kapcsán, akkor tényleg igaza van Donáthnak. Akkor Kádár szerepe a Nagy Imre perben megbocsáthatatlan.
De ha Kádár, aki szereplője volt az akkori eseményeknek, vagyis első kézből ismerhette a tényeket - pontosan tudta, hogy Nagy Imre egyáltalán nem az a makulátlan férfiú, akinek a tárgyalás során mutatta magát?
Ebben az esetben az egész gondolatmenet összeroppan.
Márpedig azok, akik Nagy Imre mellé állnak Kádárral szemben, azok hitelvként élik meg Nagy Imre mártírságát, az 56-os ténykedésének jogosságát, azt, hogy mindez a haza üdvéért történt.

Az egész írás tehát egy nagy prédikáció, de aki érzékeny a logikai levezetésekre, annak fülében disszonáns.
Bocsi! De az egész még arra sem elegendő, hogy vitaindító anyag legyen.
Elvakult és elfogult.
stratocaster 2012.08.26. 22:18
[pirospaprika] [2012.aug.26. 21:45]


Azt hiszem, te nagy félreértésben leledzel. Én nem magyarázkodtam. Nem szorulok rá senkivel szemben. Indokoltam. Ráadásul, még most sem jelezted, hogy mely mondataim voltak kétértelműek. Hogy Marosánt nem idézted, elfogadom. Csakhát az általam idézetnek vélt rész, betűről-betűre egyezik a Marosán által leírtakkal...Ennyi...
Maros 2012.08.26. 21:51
Bravo "pirospaprika", osztom a véleményedet. A liberális, polgári képmutatás felértékeli a "szabad választás"-t
és mérhetetlenül felerősíti a "gyilkosságokat", mintha a történelem nem lenne töményen tele milliók legyilko -
lásával ( teszem azt: minden királyunk többszörös gyilkos volt), a "forradalmárok " gyilkosságairól egy hangot
nem ejtenek !!
Szerintem Kádárék súlyos hibát követtek el, hogy kivégzésükkel hősöket kreáltak jelentéktelen ( bár bűnös )
emberekből. Ha nem teszik, ma a kutya nem emlékezne rájuk, és ez az új "polgári" mainstream nem lenne
kihez kösse a szekerét, ki "örökösének" vallja magát.
Akinek vannak reális ismeretei a korról és józanul mérlegelve teszi az igazság serpenyőjébe Nagy Imrét és Ká-
dár Jánost, be kellene látnia, hogy össze sem vethető a történelmi szerepük, súlyuk. Kádár óriásit alkotott, de
mit csinált Nagy Imre?. Sajnálom őt, mert a maga idejében szerettem, de követett el súlyos politikai hibákat.
Azt viszont nem érdemelte meg, ami rosszabb a halálnál . 54 év után a politikai alvilág tűzze zászlajára, majd
tapossa sárba a csőcselék ( meg fog történni !).
Gyurcsány pedig sodródik, ma már nem lehet tudni, hogy hol áll. A gonosz ...való viaskodása úgy látszik
eltompította az ítélőképességét. Őt is kedveltem, de ma már szégyellem, hogy a szocialisták felkent vezetőjét
láttam egy ideig benne. Hol van ő már a szocializmustól !? Orbán aljasul és igaztalanul támadta, de igazán
most ő maga járatja le magát. A szocialisták nem követik, hanem egyre inkább megvetik, a liberálisok pedig az
egykori komcsit látják benne. Így a megszabadult egyetlen komoly kihívójától, ellenfelétől.
Níedermüller nem komoly tényező, talán mostani Kádározásával akar valakivé lenni
"ocsmány és aljas rasszizmusnak tartom, hogy egy 172 cm magas embert letörpéznek. Következő eset kitiltást von maga után!"
pirospaprika 2012.08.26. 21:45
Kár itt a magyarázgatásért, nem ez a téma, de megsúgom, bár tudok róla, hogy Marosán több könyvet is írt, de még egyiket sem olvastam. (Bizonyára vesztettem vele, mert szónokolni azt aztán tudott.) Egyébként, ha én idézek, azt idézőjellel jelzem. Ez a korrekt ! Ne folytassuk ezt.
stratocaster 2012.08.26. 21:21
[pirospaprika] [2012.aug.26. 20:20]

Kezdem azzal, hogy senkit nem kívántam és kívánok kioktatni. Annál is inkább, mert véleményeink sok tekintetben egybeesnek. Sőt! Viszont te írtad meg, hogy egyes mondataim kétértelműek. Persze azt nem, hogy melyek azok. Donáthról meg van akialakult véleményem. Először is, ahogy utolsó commentedben jelzed, Rákosi titkárságának egyik tagja (Marosán könyve nekem is megvan). Tehát véresszájú sztálinista. Ezután lesz Nagy Imre-hívő (hacsak a Rákosi-titkárságon nem volt már akkor is Nagy "téglája"). Miért higgyek én ilyennek? Te szinte szinte szószerint idéztél a Marosán-könyvből. Most én is idézek. Marosán Kádárt idézi egy beszélgetés alkalmával. ..."Egy kommunista kétszer vizsgázik. Először, amikor börtönben van. Másodszor, amikor hatalmat kap a kezébe."...Donáth (Gyurcsánnyal együtt) most megint megbukott a vizsgán... Igaz, mindkettőről kiderült soha nem voltak kommunisták...Mellesleg, én is Kádár mellett teszem le a voksom...
pirospaprika 2012.08.26. 20:20
Még csak annyit szeretnék elmondani, hogy tudomásom szerint Donáth Ferenc (az elítélt) Rákosi titkárságának volt a vezetője és ő dolgozta ki Rákosinak a Nagy Imre elleni vádiratot, miszerint Nagy Imre buharinista.
Ugye milyen összetett az emberi élet ?